องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@khlongpha.go.th , khlongpha@gmail.com

นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

08-3103-3551

นายวิธวัช สุวรรณชาตรี

ปลัด อบต.คลองพา

09-3583-7540

  • วิสัยทัศน์

    “ อบต.คลองพามุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล”

ข่าวสารชาวอบต.คลองพา

กิจกรรมชาวอบต.คลองพา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอท่าชนะจังหว้ัดสุราษฏร์ธานี
31 ตุลาคม 2563

พี่น้อง อบต.คลองพา เราดูแล

13
หมู่
8,134
ประชากร
223.13
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)