Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 :: www.khlongpha.go.th ::  
 
นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(08-3103-3551)
 
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(09-3583-7540)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สาระน่ารู้
   สารจากนายก อบต.คลองพา
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การติดตามและประเมินผล
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
เทศบัญญัติ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ศุนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายงานความพึงพอใจ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  หนังสือเรียกประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คุณธรรม จริยธรรม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
  รวม LINK ระบบสารสนเทศ
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลางถนน คสล.ซอยบุญฤทธิ ม.9 (ดู : 20) 6 ก.ย. 2566
ราคากลางขยายเขตประปา ม.11 (ดู : 21) 4 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฦทธิพร 1 (กม.0+830 - กม.1+000) หฒุ่ที่ 3 ตำบล คลองพา อำเภอท่าชชนะ จังหวัด สุราษฏร์ธานี (ดู : 31) 23 ส.ค. 2566
จ้างผรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 23) 17 ส.ค. 2566
ราคากลางถนน คสล.ประชาอุทิศ ม.8 (ดู : 25) 24 ก.ค. 2566
ราคากลางปรับปรุงถนนดอนโตนด ม.1 (ดู : 24) 24 ก.ค. 2566
ราคากลาง คสล.วิทยา 1 ม.10 (ดู : 21) 13 ก.ค. 2566
ราคากลางถนน คสล.ซอย ส.รุ่งเรือง ม.6 (ดู : 20) 3 ก.ค. 2566
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.6 (ดู : 20) 26 มิ.ย. 2566
ราคากลาง คสล.หลีกภัย ม.9 (ดู : 26) 20 มิ.ย. 2566
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.นาตาเกื้อ 2 ม.2 (ดู : 19) 8 มิ.ย. 2566
ราคากลางถนน คสล.สมานมิตร ม.9 (ดู : 92) 30 พ.ค. 2566
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 30 พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาโย หมู่ที่ 7 (ดู : 20) 19 พ.ค. 2566
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท่าไทบน ม.7 (ดู : 19) 18 พ.ค. 2566
ราคากลางอาหารเสริม(นม) รร และ ศพด. (ดู : 18) 8 พ.ค. 2566
ปรับปรุงถนนสายซอยนาตาจันทร์ - หนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 3 พ.ค. 2566
ราคากลางก่อสร้างซอยเจ๊ฉม-สมานมิตร ม.7 (ดู : 19) 25 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.ถนนทางหลวง 4259 ม.11 บ้านทับสมิงคลา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 19 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยชุมชนพัฒนา ม.10 บ้านขวัญพัฒนา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 19 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยเขาวง 35 ม.7 บ้านท่าไทบน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 35) 19 เม.ย. 2566
ราคากลางบุกเบิกถนนซอยสกุลทอง ม.13 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 12 เม.ย. 2566
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 4 เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 30 มี.ค. 2566
โครงการ ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านตารัญ หมู่11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 30 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ถนนทางหลวง 4259 ม.11 บ้านทับสมิงคลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 28 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยชุมชนพัฒนา ม.10 บ้านขวัญพัฒนา ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) 28 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยเขาวง 35 ม.7 บ้านเขาท่าไทบย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) 28 มี.ค. 2566
ราคากลางขยายเขตประปา ม.6 (ดู : 33) 24 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 24 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน ม.1 (ดู : 38) 23 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณะภัย โดยการขุดลอกลำรางสาธารณะ ซอยกันเอง หมู่ที่ 6 โดยการจ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เพื่อขุดดักวัชพืชตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระยะทาง 171 เมตร บริเวณซอยกันเอง หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย จำนวน 13 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 21 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 39) 20 ก.พ. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธี E-Bidding ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพนธ์ ม.3 (ดู : 43) 12 ม.ค. 2566
ราคากลางปรับปรุงอาคาร อบต.คลองพา (ดู : 42) 3 ม.ค. 2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธี E-Bidding (ดู : 47) 20 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรัตนนิพนธ์ ม.3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีE-Bidding (ดู : 42) 20 ธ.ค. 2565
ราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 12 ลบ.ม. (ทรงลูกบอล) หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 29 พ.ย. 2565
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำรอบ ม.11 (ดู : 54) 3 พ.ย. 2565
ราคากลางถนน คสล.ซอยวิทยา ม.10 (ดู : 50) 27 ต.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 76) 14 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอน ม.1 ต.คลองพา โดยวิธี E-Bidding (ดู : 59) 13 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมาม.1 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฑร์ธานี (ดู : 76) 1 ก.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 69) 16 ส.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 63) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67) 15 ส.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 69) 2 ส.ค. 2565
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 (ดู : 74) 26 ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 67) 18 ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 65) 18 ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 60) 18 ก.ค. 2565
ราคากลางถนน คสล. ซอยฤทธิพร 1 ม.3 (ดู : 64) 11 ก.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 73) 11 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยหนองบอน ม.1 โดยวิธี E-Bidding (ดู : 69) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ ถนน คสล.ซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ ม.13 โดยวิธี E-Bidding (ดู : 70) 8 มิ.ย. 2565
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.10 (ดู : 73) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธี E-Bidding (ดู : 78) 24 พ.ค. 2565
ราคากลางถนน คสล.ซอยศิริสุข ม.9 (ดู : 81) 12 พ.ค. 2565
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ ม.13 (ดู : 73) 2 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800
E-mail Address : saraban@khlongpha.go.th , khlongpha@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.khlongpha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs