Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 :: www.khlongpha.go.th ::  
 
นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(08-3103-3551)
 
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(09-3583-7540)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สาระน่ารู้
   สารจากนายก อบต.คลองพา
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การติดตามและประเมินผล
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
เทศบัญญัติ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ศุนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายงานความพึงพอใจ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  หนังสือเรียกประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คุณธรรม จริยธรรม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
  รวม LINK ระบบสารสนเทศ
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตรวจสอบค่าน้ำประปา ผ่านเบอร์มือถือ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู : 8)
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 15)
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 20)
กิจกรรม "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" (ดู : 35)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 298)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.คลองพา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ดู : 150)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 126)
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกแก่นักเรียน (ดู : 27)
โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 34)
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกแก่นักเรียน (ดู : 30)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ราคากลางถนน คสล.ซอยบุญฤทธิ ม.9 (ดู : 20)
ราคากลางขยายเขตประปา ม.11 (ดู : 21)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฦทธิพร 1 (กม.0+830 - กม.1+000) หฒุ่ที่ 3 ตำบล คลองพา อำเภอท่าชชนะ จังหวัด สุราษฏร์ธานี (ดู : 31)
จ้างผรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 23)
ราคากลางถนน คสล.ประชาอุทิศ ม.8 (ดู : 25)
ราคากลางปรับปรุงถนนดอนโตนด ม.1 (ดู : 24)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรบติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา พ.ศ. 2566 (ดู : 32)
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต (ดู : 275)
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ดู : 203)
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (ดู : 163)
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 186)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 171)
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 176)
จดหมายข่าว (ปีที่ 2 ฉบับที่10) (ดู : 761)
จดหมายข่าว (ปีที่ 2 ฉบับที่ 9) (ดู : 741)
จดหมายข่าว (ปีที่ 2 ฉบับที่ 7) (ดู : 705)
จดหมายข่าว ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 6)  (ดู : 785)
จดหมายข่าว (ปีที่ 2 ฉบับที่ 5) (ดู : 329)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา งานจัดเก็บรายได้ กองคลึง ออกบริการดเก็บภาชี เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าน้ำประปา และ ค่าขยะ ตามหมู่บ้านต่างๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 310)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 10)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 7)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 17)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 246)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกคลองพา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา คลิ๊กที่นี่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@khlongpha.go.th , khlongpha@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.khlongpha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs