Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 :: www.khlongpha.go.th ::  
 
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(09-3583-7540)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สาระน่ารู้
   สารจากนายก อบต.คลองพา
ข้อมูลบุคลากร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การติดตามและประเมินผล
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน
  ระบบควบคุท อื่นๆ
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ศุนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายงานความพึงพอใจ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
  รวม LINK ระบบสารสนเทศ
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ดู : 5) 8 พ.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล..ซอยนาฆ้อ (ดู : 4) 2 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มากหมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา (ดู : 9) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง (ดู : 14) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 13) 18 ต.ค. 2564
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 11) 4 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 30) 20 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ดู : 19) 11 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (ดู : 22) 7 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 2 ก.ย. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 16 ส.ค. 2564
ราคากลางโครงการ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 28 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 52) 14 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 38) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - เดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 21) 1 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 40) 27 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 27 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 43) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 39) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 38) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 36) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 37) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 47) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 38) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตลาดเก้าแสน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 34) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมนิมิตร บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 32) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยหลังเขา บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 42) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564 (ดู : 11) 2 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 49) 15 มี.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยร่มไทรหมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 35) 15 มี.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตาเลียบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 42) 15 มี.ค. 2564
ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 43) 4 มี.ค. 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 41) 10 ก.พ. 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 61) 10 ก.พ. 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 10 ก.พ. 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 33) 8 ก.พ. 2564
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 36) 5 ก.พ. 2564
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 34) 5 ก.พ. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 42) 1 ก.พ. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 34) 1 ก.พ. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างก่อสร้างถนน ศสล.ซอยร่วมใจ-ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 41) 1 ก.พ. 2564
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังท่าหลา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 43) 19 ม.ค. 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 42) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 10) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 74) 4 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 7 8 9 10 11 12 (ดู : 121) 24 ธ.ค. 2563
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 48) 21 ธ.ค. 2563
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนริทางรถไฟ-สายกลาง หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 18 ธ.ค. 2563
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยวิทยา 2 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 57) 15 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางบุกเบิกถนน ซอยเขาน้อยเชื่อมต่อซอยวังไผ่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 61) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางบุกเบิกซอยมะม่วงงาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางเขาน้อยเชื่อมต่อวัดเขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 86) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน ซ.กุมารทอง ม.8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 78) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุรถขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86) 28 ก.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดู : 70) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกฝายห้วยเขาแก้ว ม.7 (ดู : 15) 18 ก.ย. 2563
ฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยตาบิด ม.12 (ดู : 12) 17 ก.ย. 2563
ฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง ม.4 (ดู : 13) 17 ก.ย. 2563
ฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ (จุดที่ 2) ม.5 (ดู : 14) 17 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800
E-mail Address : khlongpha@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.khlongpha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs