Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 :: www.khlongpha.go.th ::  
 
นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(08-3103-3551)
 
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(09-3583-7540)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สาระน่ารู้
   สารจากนายก อบต.คลองพา
ข้อมูลบุคลากร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การติดตามและประเมินผล
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน
  ระบบควบคุท อื่นๆ
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ศุนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายงานความพึงพอใจ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
  รวม LINK ระบบสารสนเทศ
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 3) 14 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอน ม.1 ต.คลองพา โดยวิธี E-Bidding (ดู : 3) 13 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมาม.1 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฑร์ธานี (ดู : 9) 1 ก.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 12) 16 ส.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 6) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 15 ส.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 14) 2 ส.ค. 2565
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 (ดู : 26) 26 ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 11) 18 ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 10) 18 ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 10) 18 ก.ค. 2565
ราคากลางถนน คสล. ซอยฤทธิพร 1 ม.3 (ดู : 20) 11 ก.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง (ดู : 23) 11 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยหนองบอน ม.1 โดยวิธี E-Bidding (ดู : 20) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ ถนน คสล.ซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ ม.13 โดยวิธี E-Bidding (ดู : 27) 8 มิ.ย. 2565
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.10 (ดู : 22) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธี E-Bidding (ดู : 29) 24 พ.ค. 2565
ราคากลางถนน คสล.ซอยศิริสุข ม.9 (ดู : 26) 12 พ.ค. 2565
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ ม.13 (ดู : 23) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวิธี E-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอนร่วมใจ ม.4 (ดู : 30) 2 พ.ค. 2565
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.11 (ดู : 27) 21 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวีธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (ดู : 37) 12 เม.ย. 2565
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.6 จ่ายขาดสะสม (ดู : 37) 31 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ม.4 (ดู : 36) 31 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอนเหรียง ม.5 (ดู : 37) 28 มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา (ดู : 36) 16 มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน สายซอยสมานมิตร (ดู : 38) 23 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลางขยายเขตประปา ม.4,5,7,12 (ดู : 60) 9 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง คสล.ซอยเกาะดอนเมา ม.1 (ดู : 47) 7 ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 58) 26 ม.ค. 2565
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราคากลางซ่อมแซมถนน ม.5 เเละ ม.12 เหตุอุทกภัย (ดู : 60) 14 ม.ค. 2565
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมเเซมถนน (ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) เหตุอุทกภัย หมู่ที่ 6,8,10,11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 67) 28 ธ.ค. 2564
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราคากลางซ่อมแซมถนนเหตุอุทกภัย ม.7 เเละ ม.9 (ดู : 62) 20 ธ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ดู : 81) 8 พ.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล..ซอยนาฆ้อ (ดู : 76) 2 พ.ย. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ดู : 52) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มากหมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา (ดู : 81) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง (ดู : 88) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 89) 18 ต.ค. 2564
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 79) 4 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 96) 20 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ดู : 85) 11 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (ดู : 99) 7 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 83) 2 ก.ย. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 103) 16 ส.ค. 2564
ราคากลางโครงการ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 94) 28 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 132) 14 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 111) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - เดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 87) 1 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 111) 27 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 125) 27 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 117) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 114) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 113) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 110) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 131) 6 พ.ค. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 129) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 117) 8 เม.ย. 2564
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 111) 8 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800
E-mail Address : khlongpha@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.khlongpha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs