Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 :: www.khlongpha.go.th ::  
 
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
(09-3583-7540)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สาระน่ารู้
   สารจากนายก อบต.คลองพา
ข้อมูลบุคลากร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การติดตามและประเมินผล
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน
  ระบบควบคุท อื่นๆ
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ศุนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายงานความพึงพอใจ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
  รวม LINK ระบบสารสนเทศ
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การดำเนินงานตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 171) 6 ม.ค. 25563
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/นายกสภาท้องถิ่น อบต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 29 พ.ย. 2564
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 5) 18 พ.ย. 2564
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 8) 8 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ดู : 36) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ดู : 24) 7 ต.ค. 2564
ข่าวสารความรู้ทางการเงิน (ดู : 20) 29 ก.ย. 2564
สื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีชุด (ดู : 27) 9 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 43) 3 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ (ดู : 48) 21 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 59) 21 ก.ค. 2564
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ภาษีเคลื่อนที่) พ.ศ. 2564 (ดู : 85) 1 ก.ค. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (ดู : 50) 12 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 60) 5 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ Google Form (ดู : 78) 26 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 (ดู : 59) 19 ก.พ. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2564 (ดู : 119) 19 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2564 (ดู : 52) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 34) 23 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 156) 22 ธ.ค. 2563
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (ดู : 102) 15 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3.) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 118) 25 พ.ย. 2563
สนามกีฬาในเขตตำบลคลองพา (ดู : 32) 17 พ.ย. 2563
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายก (ดู : 26) 16 พ.ย. 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก (ดู : 28) 16 พ.ย. 2563
การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา (ดู : 32) 3 พ.ย. 2563
เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 83) 19 ต.ค. 2563
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 256 (ดู : 97) 8 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 (ดู : 81) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 90) 29 ก.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 95) 29 ก.ย. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 124) 25 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปัญหาน้ำเสีย (ดู : 31) 23 ก.ย. 2563
กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน) (ดู : 100) 22 ก.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน) (ดู : 111) 22 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) (ดู : 102) 1 ก.ย. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 80) 28 ส.ค. 2563
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ก.ค. 2563 (ดู : 85) 21 ส.ค. 2563
ขอเชิญท่านผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ร่วมกันเสียภาษีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น (ดู : 111) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 119) 29 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3) (ดู : 139) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนพัฒนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 98) 27 พ.ค. 2563
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (ดู : 29) 7 พ.ค. 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 104) 1 พ.ค. 2563
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 31) 30 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 102) 29 เม.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 127) 23 เม.ย. 2563
กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 119) 23 เม.ย. 2563
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 26) 22 เม.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 113) 3 เม.ย. 2563
ปลัดมอบหมายหน้าที่ราชการให้รองปลัด (ดู : 71) 1 เม.ย. 2563
แผ่นพับฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 26) 31 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา (ดู : 112) 30 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานผลิตน้ำประปา (ดู : 116) 25 มี.ค. 2563
กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา (ดู : 123) 25 มี.ค. 2563
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ (ดู : 27) 12 มี.ค. 2563
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ (ดู : 25) 12 มี.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา (ดู : 121) 6 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 28) 3 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 136) 27 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
  127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800
E-mail Address : khlongpha@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.khlongpha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs