การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  - กำหนดการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
  - รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
 
 
 
 
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170